Princip vzdělávání

Cíl vzdělávání

Biodynamické zemědělství je cesta směřující do budoucnosti. Vychází z člověka a usiluje o poznání duchovních sil působících v přírodě, se kterými se učí zacházet a přetvářet je. Základem všeho je zemědělský statek s uzavřeným hospodářským cyklem, který je vnímán jako živoucí organismus. Organismus, který je v nekončícím procesu neustále znovuutvářen a vládne v něm přirozený řád, léčivě působící na člověka i na zemi. Povolání biodynamického zemědělce klade vysoké nároky na znalosti a dovednosti, které je možné získat právě praktickým vzděláváním. O takové vzdělávání usilujeme v Agroakademii.

Jeho cílem je zprostředkovat základní schopnosti a znalosti, které jsou potřebné pro zahájení zemědělské činnosti. Základním stavebním kamenem vzdělávání jsou podněty, které anthroposofickým zemědělcům poskytl roku 1924 Dr. Rudolf Steiner v průběhu tzv. zemědělského kurzu.

Absolvent vzdělávání má být schopen nastoupit do provozu tak, aby dokázal samostatně vést přidělenou menší nebo střední oblast a dokázal samostatně vést dobrovolníky, nezkušené spolupracovníky a praktikanty.

Principy Svobodného vzdělávání:

Svobodné vzdělávání se člení na čtyři roky. První rok je základní, slouží k seznámení se s různorodými pracovními oblastmi v rámci zemědělského provozu a dává studentu všeobecný přehled. Druhý a třetí rok již probíhá odborné vzdělávání. Během čtvrtého roku pak jsou prohlubovány poznatky především v biologicko-dynamickém hospodaření. K tomu značným dílem přispívá psaní závěrečné práce.

Začátek/trvání:

Studijní rok začíná vždy po Velikonocích. V průběhu celého vzdělávání se musí nejméně jednou změnit místo provozu, kde je vykonávána praxe, může se měnit i každý rok. Vzdělání končí po čtyřech letech před Velikonocemi obhajobou odevzdané závěrečné práce studenta a slavnostním zakončením s účastí zástupců jednotlivých spolupracujících zemědělských statků.

Průběžné zkoušky:

Na konci prvního roku se koná malá, na konci druhého roku velká průběžná zkouška ze získaných dovedností a znalostí. Studenti se zapisují na zkoušku čtyři týdny před termínem. Při zkoušce student předkládá řádně vedený deník z praxe, účetní obraz zemědělského statku, kde praxi vykonává, dále herbář obsahující v prvním ročníku 30 rostlin, v druhém ročníku dalších 30 rostlin a 24 slovních hodnocení od vzdělavatele. Zápis z průběžné zkoušky je vyhotoven v den složení zkoušky.

Závěrečná práce:

Po průběžné zkoušce student volí své další působiště na jiném statku a téma své závěrečné práce. Práce by měla pojednávat o otázkách, které se týkají daného statku. Vedoucím práce je pracovník z tohoto statku, případně ještě praktik odjinud. Nemá se jednat o čistou teorii či literární dílo, práce má být zpracována věcně a odborně.

Závěrečná zkouška:

Na konci vzdělávání se konají závěrečné písemné zkoušky všech studentů současně. Poté následuje závěrečná zkouška na statku, kde student vykonával poslední praxi. Během zkoušky student představí závěrečnou práci, statek, kde právě pracuje, a je podroben důkladné ústní zkoušce.

Závěr:

Na výročním setkání před Velikonocemi jsou před širokým posluchačstvem slavnostně představeny závěrečné práce a předána osvědčení o studiu.

Statky/ oblasti:

Sídlo Svobodného vzdělávání je v Nové Vsi nad Popelkou v Podkrkonoší. Vzdělávání začíná zde. Dále pak pokračuje rovněž v místech spolupracujících zemědělských statků, případně hostujících statků, které nejsou členy okruhu vzdělavatelů. Veškeré oblasti činnosti jednotlivého statku jsou uváděny do souvislostí s výukou a studentu je umožněno utvořit si v rámci studijního procesu základní přehled ve všech těchto oblastech.

Vzdělávací plány a přehledy o průběhu vzdělávání:

Jsou dostupné u vzdělavatele. Jednou za půl roku se projdou s vedoucím vzdělání z daného statku, aby student získal reálný obraz o stávající úrovni svého vzdělávání.

Smlouva o studiu:

Mezi studentem a vzdělavatelem Svobodného vzdělávání je uzavřena učební smlouva. Platná smlouva je podepsána vedoucím semináře a zástupcem zemědělského statku.